Demokracie je diskuse.
T. G. Masaryk

Zásady ochrany osobních údajů

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je obecně prospěšná společnost Agora CE o.p., IČ 27885348, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Agora CE“ nebo „Agora“).
 • Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu (např. návštěvník webových stránek, případně účastník online nebo offline aktivity) údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

II. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Agora CE zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: a) identifikační údaje: jméno, příjmení b) kontaktní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon c) bankovní údaje – číslo účtu, kód banky (dále jen „osobní údaje“)
 • Kromě shora uvedených osobních údajů Agora CE zaznamenává a uchovává tzv. behavioriální údaje týkající se příznivce, kterými jsou zejména účast na akcích, otevírání e-mailů zasílaných Agora CE, monitoring plateb, online a offline aktivity (dále jen „jiná data“).
 • Agora CE může všechny tyto údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu údajů ve veřejně přístupných zdrojích.

III. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Agora CE provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).
 • O poskytnutí osobních údajů může být subjekt (např. návštěvník webových stránek, případně účastník online nebo offline aktivity) požádán. zejména v případě online i offline akcí a aktivit, offline i online registrací, zařazením na seznam účastníků, offline i online žádostí o spolupráci provedenou příznivcem osobně, korespondenčně, emailem a telefonicky, atd.
 • Agora je oprávněna shromažďovat, zpracovávat a sledovat osobní údaje a jiná data subjektu údajů.
 • Agora CE výhradně sama zpracovává osobní údaje a jiná data subjektů. Pouze na základě smlouvy a dle zákonných podmínek mohou být osobní údaje a jiná data týkající se příznivce předány ke zpracování jinému správci – např. v případě hlasování v participativním rozpočtu konkrétním spolupracujícím obcím, nebo v případě vykazování projektového zapojení účastníků donorům Agora CE. V případě participativních rozpočtů bude vždy rozsah zpracování osobních údajů spolupracujícími obcemi uveden na konkrétní webové podstránce týkající se konkrétního participativního rozpočtu v konkrétní obci.

IV. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být Agora CE zpracovány za účelem následné komunikace s daným příznivcem prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence nebo zasíláním sms v následujících záležitostech:
  1. informování o aktivitách organizace v České republice i v globálním měřítku
  2. zasílání newsletteru nebo informačních e-mailů, informování o pravidelných aktivitách, pozvánky na online i offline aktivity 
  3. zasílání žádostí o pomoc a podporu Agora CE – aktivismus, dobrovolnictví v místních skupinách, finanční podpora a jiné
  4. účast na projektech (např. Studentská Agora, participativní rozpočty obcí – hlasování, účast vlastních projektů, diskuze apod.)

V. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje příznivce Agora CE jako správci osobních údajů při prvním kontaktu s Agora CE podle čl. IV těchto Zásad.

VI. DOBA UDĚLENÍ SOUHLASU

 • Příznivce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu 3 let, resp. do doby, než příznivce souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat (např. kontakty uvedené na této webové stránce: www.agorace.cz/kontakt). Po odvolání souhlasu Agora CE zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány. 

VII. PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K OSOBNÍM ÚDAJŮM

 • Příznivce má od okamžiku zařazení do Databáze Agora CE právo kdykoliv požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Agora CE poskytne příznivci informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ.

 

 

VIII. VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ O NÁVŠTĚVNÍKOVI STRÁNEK Agora CE (COOKIES)

IX. KONTAKt

 • V případě dotazů, připomínek, odvolání zpracování osobních údajů lze kontaktovat Agora CE na kontaktech uvedených na této webové stránce: www.agorace.cz/kontakt/.